ทำเนียบผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน

 

พ.อ.ธเนศ  จุ้ยเจริญ

ผอ.กกฬ.สก.ทบ.

 

ประวัติการศึกษา

ก่อนรับราชการ

- จบมัธยมศึกษาปีที่

- จบ.รร.เตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๐

- จบ. รร.จปร. รุ่นที่ ๓๑

หลังรับราชการ

- หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า ร. รุ่นที่ ๗๔ ปี ๓๐
-
หลักสูตรชั้นนายพัน  เหล่า ร. ร่นที่ ๕๒ ปี ๓๓
-
หลักสูตรหลักประจำ รร.สธ.ทบ.สบส. ชุดที่ ๗๑ ปี ๓๖

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา (รป.ม.)

ตำแหน่งที่สำคัญ

๒๕๒๗ - ๒๕๓๕

             - ผบ.มว.ค.๖๐.ร้อย.อาวุธเบาที่ ๓ ร.๒๑ พัน.๔ รอ. (ปี ๒๗)
            -
ผบ.มว.ปล. ร.๑๒ พัน.๑ รอ. (ปี ๒๘)

            - รอง ผบ.ร้อย.อาวุธเบา  ร.๑๒ พัน.๑ รอ. (ปี ๒๙)                  
            -
ผบ.ร้อย.อาวุธเบา ร.๑๒ พัน.๑ รอ. (ปี ๓๑)                          

            - ผบ.ร้อย.ร. ร.๑๒ พัน.๑ รอ. (ปี ๓๓)                      
            -
ฝอ.๓ ร.๑๒ พัน.๑ รอ. (ปี ๓๔)
            -
นทน.รร.สธ.ทบ. (ปี ๓๕)

๒๕๓๖ - ๒๕๔๔

            ฝยก.ร.๑๒ รอ. (ปี ๓๖)
            -
รอง ผบ.ร.๑๒ พัน.๑ รอ. (ปี ๓๗)
            -
รอง เสธ.ร.๑๒ รอ. (ปี ๓๙)
            -
ผบ.ร.๑๒ พัน.๒ รอ. (ปี ๔๒)                                                     

            ผบ.ร.๑๒ พัน.๓ รอ. (ปี ๔๔)

๒๕๔๕ - ๒๕๕๓

            เสธ.ร.๑๒ รอ. (ปี ๔๕)

            - รอง ผบ.ร.๑๒ รอ. (ปี ๔๘)

               - เสธ.พล.ร.๒ รอ. (ปี ๕๑)           
  
             - ผอ.กอง.สก.ทบ.(กกฬ.สก.ทบ. ปี ๕๓)


 

      

        พ.อ.สมสกุล วิจิตรภาพ

         รอง ผอ.กกฬ.สก.ทบ.

 

ประวัติการศึกษา

ก่อนรับราชการ

- จบประถมศึกษา รร.ดาราสมุทร (ศรีราชา)

- จบมัธยมศึกษา รร.สามเสนวิทยาลัย

- จบ.รร.เตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๖

- จบ. รร.จปร. รุ่นที่ ๓๗

หลังรับราชการ

- หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า ม. รุ่นที่ ๓            ปี ๓๓

- หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ม. รุ่นที่ ๑              ปี ๓๙

- หลักสูตรหลักประจำ รร.สธ.ทบ.สบส. ชุดที่ ๗๗ ปี ๔๑

ตำแหน่งที่สำคัญ

- ผบ.มว.ถ. ม.พัน ๑๗ รอ.                                    ปี ๓๓

- รอง ผบ.ร้อย.ถ. ม.พัน ๑๗ รอ.                             ปี ๓๖

- ผบ.ร้อย.ถ. ม.พัน ๑๗ รอ.                                   ปี ๓๙

- ฝอ.๓ (นายทหารยุทธการและการฝึก) ม.พัน ๑๗ รอ.   ปี ๔๑

- ประจำแผนก สก.ทบ.                                         ปี ๔๒

- หน.สก.ทบ.                                                     ปี ๔๓

- รอง ผอ.กอง สก.ทบ.                                         ปี ๔๘ - ปัจจุบัน