ทำเนียบผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน

 

พ.อ.ธเนศ  จุ้ยเจริญ

ผอ.กกฬ.สก.ทบ.

 

ประวัติการศึกษา

ก่อนรับราชการ

- จบประถมศึกษาที่   โรงเรียนกรุงเทพศึกษา

- จบมัธยมศึกษาที่     โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

- จบ.รร.เตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๐

- จบ. รร.จปร. รุ่นที่ ๓๑

หลังรับราชการ

              - หลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ ๑๓๘(๓/๒๕)  ปี  ๒๕๒๕

              - หลักสูตรจู่โจม  รุ่นที่ ๖๙(๒/๒๖)  ปี  ๒๕๒๖

                  - หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า ร. รุ่นที่ ๗๔ (ชกท.๑๕๔๒)   ปี  ๒๕๓๐

                  - หลักสูตรการรบพิเศษ รุ่นที่ ๔ (๑/๓๓)  ปี  ๒๕๓๒

                  - หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ร. รุ่นที่ ๕๓  ปี  ๒๕๓๓

                  - หลักสูตรแทรกซึมเบื้องสูง  รุ่นที่ ๑๖ ปี  ๒๕๓๓

              - หลักสูตรหลักประจำ รร.สธ.ทบ.สบส. ชุดที่ ๗๑ ปี ๓๖ ปี ๒๕๓๖

              - หลักสูตรกองทัพอากาศ  รุ่นที่ ๔๑  ปี ๒๕๕๐

ตำแหน่งที่สำคัญ

๒๕๒๗ - ๒๕๓๕

            - รอง ผบ.ชุดร้อย.รบพิเศษ รพศ.๑พัน.๒(ปี๒๕๒๗)           

           - ผบ.ชุดร้อย.รบพิเศษ รพศ.๑พัน.๒(ปี๒๕๓๑)           

           - ผบ.ชุดร้อย.รบพิเศษ รพศ.๑พัน.๒(ปี๕๓๔)

              - ประจำ รร.สธ.ทบ.สบส. (ปี ๒๕๓๕)                            

๒๕๓๖ - ๒๕๔๔

            - ผช.หน.ฝ่ายกำลังพล พล.รพศ.๑ (ปี ๒๕๓๖)
            -
หน.ฝ่ายกำลังพล พล.รพศ.๑ (ปี๒๕๓๙)
            -
ผบ.รพศ.๑พัน.๒ (ปี ๒๕๔๓)
            -
เสธ.รพศ.๑ (ปี ๒๕๔๕)                                                    

๒๕๔๖ - ปัจจุบัน

            - รอง ผบ.รพศ.๑ (ปี ๒๕๔๖)

                                  - รอง ผบ.รพศ.๕ (ปี ๒๕๔๘)      

              - ผอ.กอง สก.ทบ. (ปี ๒๕๕๐)


 

      

        พ.อ.สมสกุล วิจิตรภาพ

         รอง ผอ.กกฬ.สก.ทบ.

 

ประวัติการศึกษา

ก่อนรับราชการ

- จบประถมศึกษา รร.ดาราสมุทร (ศรีราชา)

- จบมัธยมศึกษา รร.สามเสนวิทยาลัย

- จบ.รร.เตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๖

- จบ. รร.จปร. รุ่นที่ ๓๗

หลังรับราชการ

- หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า ม. รุ่นที่ ๓            ปี ๓๓

- หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ม. รุ่นที่ ๑              ปี ๓๙

- หลักสูตรหลักประจำ รร.สธ.ทบ.สบส. ชุดที่ ๗๗ ปี ๔๑

ตำแหน่งที่สำคัญ

- ผบ.มว.ถ. ม.พัน ๑๗ รอ.                                    ปี ๓๓

- รอง ผบ.ร้อย.ถ. ม.พัน ๑๗ รอ.                             ปี ๓๖

- ผบ.ร้อย.ถ. ม.พัน ๑๗ รอ.                                   ปี ๓๙

- ฝอ.๓ (นายทหารยุทธการและการฝึก) ม.พัน ๑๗ รอ.   ปี ๔๑

- ประจำแผนก สก.ทบ.                                         ปี ๔๒

- หน.สก.ทบ.                                                     ปี ๔๓

- รอง ผอ.กอง สก.ทบ.                                         ปี ๔๘ - ปัจจุบัน